Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities 2

ARTIKEL 2 - Identiteit

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 3

ARTIKEL 4 – Het aanbod 3

ARTIKEL 5 – De overeenkomst 4

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 5

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping 5

ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 5

ARTIKEL 9 – De prijs 6

ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie 6

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering 6

ARTIKEL 12 – Betaling 8

ARTIKEL 13 – Klachtenregeling 8

ARTIKEL 14 – Geschillen 9

ARTIKEL 15 – Uitgesloten van garantie 9

ARTIKEL 16 – Melding schade / afwijking levering 9

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT

Naam bedrijf: Outdoor Design Italy
Kvk-nummer: 69915342

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

1. Ieder aanbod / offerte heeft een beperkte geldigheidsduur van 28 dagen tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief, exclusief of zonder belastingen afhankelijk van de soort afnemer;

- de eventuele kosten van aflevering (eventueel op aanvraag);

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de

- ondernemer de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke

- wijze deze voor de consument te raadplegen is;

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen indien besteld is op afstand ( via internet). Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Een aankoop gedaan in de winkel, telefonisch of tijdens beurzen is onherroepelijk en kan niet ongedaan gemaakt worden.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren ONGEBRUIKT en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3) Indien er gebruik maakt wordt van het herroepingsrecht geldt de volgende procedure:
- producten dienen nog ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking te zitten
- er dient een schriftelijk verzoek tot retour gedaan te worden binnen 14 dagen na de aankoopdatum (email of per brief)
- retourkosten worden in mindering gebracht op de aankoopprijs met een minimum van €80 en 0,85 per kilometer gerekend vanaf Helmond, ophaaladres, Helmond

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Er geldt een garantietermijn van 2 jaar gerekend vanaf de dag van de aankoop, tenzij anders aangegeven op de factuur. Voor de garantievoorwaarden zie artikel 15.

2. Voor eventuele nazendingen en retouren in verband met garantie worden de transportkosten altijd in rekening gebracht bij de koper tenzij anders overeengekomen. Bij ten onrechte geclaimde garanties is ons bedrijf gerechtigd eventueel gemaakte kosten in rekening te brengen bij de aangever.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 60 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – BETALING

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan vóór aflevering of betaling bij de werkelijke levering ter plaatse.

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 13– KLACHTENREGELING

1. De consument is verplicht de klacht schriftelijk of per email in te dienen met daarin een duidelijke omschrijving van de klacht(en) en evt. foto's.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten of anders in overleg.

4. Eventuele transportkosten bij een beroep op garantie zijn altijd voor rekening van de koper tenzij anders overeengekomen.

5. Indien een klacht achteraf onterecht blijkt te zijn is het Outdoor Design Italy toegestaan om alle gemaakte kosten die door de klacht zijn veroorzaakt inclusief (maar niet uitsluitend) gemaakte arbeidsuren, transportkosten en eventuele reiskosten,  in rekening te brengen bij de klager. Klager is hierbij verplicht Outdoor Design Italy hierin volledig (financieel) te compenseren en eventuele rectificaties te doen.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Voor al onze producten geldt een garantietermijn van 2 jaar na datum aankoop.

ARTIKEL 15 - UITGESLOTEN VAN GARANTIE

1) Producten die dusdanig zijn gebruikt wat niet meer onder normaal gebruik bestempeld kan worden, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend springen op de loungemeubelen, gedurende langere tijd voorwerpen erop plaatsen, in aanraking laten komen met bijtende stoffen, onbeheerd bij kinderen / dieren achterlaten waardoor er schade en / of vervorming heeft plaatsgevonden. Er geldt een maximale belasting van 100kg per zitvlak.
2) Producten die behandeld zijn en / of in contact zijn geweest met middelen anders dan die zijn voorgeschreven en / of toegelaten (zie productinformatie op onze website en de productlabels)
3) Minimale afwijkingen van het getoonde product in de winkel en of de website in bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, constructies, diktes, en kleuren zowel m.b.t. de kussens als het wicker, zowel kleur- en wevingsverschillen zonder dat dit ten koste gaat van de uitstraling en / of stevigheid van het product.
4) Werking of verkleuring van hout en / of polywood
5 Beschadiging van het SKAI leer indien deze niet zijn vrijgehouden van vuil en zand e.d. waardoor verstikking kan optreden
6) Verkleuring van kussens zijn uitgesloten van garantie
7) Roest en / of corrosie ontstaan op RVS delen (voor onderhoud en verwijderen zie onze productenpagina)
8 Klanten die niet binnen de gestelde termijn (volledig) hebben voldaan aan de betalingsplicht kunnen geen aanspraak maken op de garantie
9 Zonder originele aankoopbon worden er geen klachten in behandeling genomen en vervalt het recht op reclameren
10 Na de bevestiging door de consument van de aankoop gaat de consument automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden inclusief wat uitgesloten is op garantie.

ARTIKEL 16 - SCHADE EN / OF ZICHTBARE AFWIJKINGEN IN DE LEVERINGEN:
Zichtbare afwijkingen en / of schade bij de levering van het product of producten dienen binnen 48 uur na leverdatum schriftelijk of via de email te worden gemeld. Bij meldingen na 48 uur na levering is het Outdoor Design Italy toegestaan om deze meldingen niet meer in behandeling te nemen.

Transportkosten:
Wanneer producten retour gehaald moeten worden na aankoop worden de werkelijke kilometers in rekening gebracht á €0,85 per kilometer gerekend vanaf Helmond tot het afhaaladres met een minimum van €85.

Schoonmaken en onderhoud:
Voor al onze producten geldt: maak deze met enige regelmaat schoon voor een langere levensduur en zorg ervoor dat er zich geen laag vuil kan hechten op de loungemeubelen. Dit geldt zowel voor de kussens als het Outdoor Leather. Dek bij voorkeur in de winter de producten af met een beschermhoes en doe de losse kussens en evt. zonnekap naar binnen. Voor het schoonmaken en onderhouden van onze loungemeubelen adviseren wij producten van Eden: www.edenproducts.nl

Toeslagen: op leveringen buiten de Benelux en de eilanden geldt een toeslag (op aanvraag)

Sierkussens: de getoonde sierkussens, accessoires e.d. op en / of rond de getoonde tuinmeubelen zijn altijd exclusief het getoonde tuinmeubel tenzij anders is aangegeven

Laatste wijziging: 15-11-2017